Празници в с. Орехово, общ. Чепеларе

Село Орехово се намира в западната част на Родопите по поречието на р. Орешица, на около 8 км западно от с. Хвойна. Орехово е най-предпочитаният изходен пункт за посещение на Персенкския дял – съществена част от планинския рид Чернатица, в който с величествена осанка се извисява гористия купол на вр. Голям Персенк /2091 м/. Селото отстои на 54 км северозападно от гр. Смолян, на 60 км югозападно от гр. Пловдив, на 10 км западно от село Хвойна и на около 25 км северно от гр. Чепеларе. Има площ 57.036 km2 и население 283 жители.
Районът е обитаван от човека още в най-дълбока древност. Керамичните фрагменти из скалния хребет източно от каменния пролом Заград датират от времето на неолита – 4000 г. пр. н. е.
Селищното название Рахово, най-старото име на сегашното Орехово, произхожда от старославянски корен „рах” – орех. В книгата си „Вокалната система в развоя на славянските езици” проф. Вл. Георгиев цитира редица названия на селища и местности в Гърция и Южна Македония с название „Рахово”, датиращи от V-VІ в., когато славяните завладяват тези земи и стигат до о. Крит. По тези места, както и в Орехово, при идването си славяните са заварили добре виреещи орехови насаждения, с което се свързват селищните названия Рахово и Орехово.
Сегашното село е на около 300 години. На мястото му в древността е имало древно римско селище. В регистъра на джелепкешаните /овцевъдите/ от 1576 г. село Орехово е записано като Рахова. Сред цитираните лица, обложени с натурален данък, не се срещат мохамедански имена, което ще рече, че селото е избягнало първото масово помохамеданчване от 1515-1520 г. През 1666 г. жителите на с. Орехово и останалите села в Ропката са били подложени на масово помохамеданчване. От 1879 г. до 1 януари 1895 г. от с. Орехово са изселени 138 семейства със 724 жители-помаци, съответно 712 в Мала Азия и 12 в Източна Тракия.
През 1885 г. от Рахово селото е преименувано на Оряхово, а през 1965 г. с Указ № 960 на Президиума на Народното събрание то е преименувано на Орехово. До Освобождението на България през 1878 г. сегашният град Оряхово също носи името Рахово.
Първото българско училище в с. Орехово е открито през 1866 г. В момента селото разполага с богата Историко-етнографска музейна сбирка, изградена и поддържана с много любов, вдъхновение и ентусиазъм от местни доброволци-сътрудници с помощта на дарения от местното население и учреждения. Музейната сбирка се стопанисва от местното народно читалище „Родопско бъдеще”.
Историята на селото е описана в селищната монография „Орехово“ на местния писател и художник Атанас Калинов - живата история на този район от Родопите, една от най-дейните фигури тук.
Село Орехово е с развит селският туризъм и е едно прекрасно място за отдих от забързаното ежедневие. През 2001 г. тук е учредено Туристическо сдружение, включващо 10 фамилни къщи, които са в състояние да осигурят условия за комфортен престой на 120 гости. В околностите му има над 20 параклиса и множество хижи, включени в популярни туристически маршрути (х. „Кабата” – Чудните мостове, х. „Персенк” – Римски път, с. Лилково – с. Ситово, Человешката пещера, Цирикова черква). През селото минава най-дългата у нас екопътека, която започва в с. Хвойна и стига до Гърция. Тук се намира и скалният феномен Костен камък който е обявен за природна забележителност.
Културни и природни забележителности
• Человешката пещера, в която през османското робство е било запалено и умъртвено по-голямата част от населението на селото.
• Водопадът „Скакалото”, вторият по височина водопад в България с височина на пада 30 м, намиращ се в едноименната местност, отстоящ на 0,5 км южно от селото.
• Водопад „Дуплето”, с височина на пада 20 м, намиращ се в едноименната местност, отстоящ на 0,5 км западно от селото.
• На около 12 км. южно, в близост до връх Малък Персенк се намира древен римски път, построен върху стар тракийски път, чиято каменна настилка е запазена непокътната и до днес.
• Костен камък – скален масив, приличащ на огромна стена, над която расте вековна смърчова гора и водопад с височина на пада 30 м, отстоящ на 4 км югозападно от селото.
• Ваклите дупки – 7 км южно от селото. Южен ерозиран склон с естествени скални (пещерни) образования, покрити с калцити.
• Чудните мостове – оформени от река, която постепенно издълбала стените и част от тавана на дълбока пещера. След оттеглянето на реката са останали две мраморни арки, или така наречените мостове.


Празници в с. Орехово

Сдружение "Евтерпани" е насочило своите усилия към укрепване и разширяване на традициите, утвърдени в селото, към съживяване на родовите връзки в този край, към развитие на културния и екологичния туризъм в района.
Чрез реализирането на свой проект „ОРЕХОВО – ДЪХЪТ НА РОДОПА”, Сдружението си е поставило следните

Цели:

1. Да се популяризира фолклорното богатство на региона в страната и чужбина. Акцентът ще бъде върху издирването и съхраняването на живите човешки „съкровища” (групи за автентичен фолклор, детски състави, местни обичаи, култура и занаяти) в централната част на Западните Родопи.
2. Да се съживят традициите на надсвирване и надпяване на родопските състави и изпълнители, да се въведе конкурс за групови и индивидуални изпълнители от различни фолклорни области на страната и от чужбина за изпълнение на родопски песни.
3. Да се подпомогне развитието на художествено-творческата дейност, да се възпитава любов към националните история, бит, традиции и култура.
4. Да се възроди традицията за среща на родовете.
5. Да се и разшири туристическата дейност и подобри поминъка на местното население, като се привличат гостуващи състави, групи и изпълнители от България и чужбина с уникалните природни и исторически забележителности в района.
Важен аспект от проекта е близостта до Гърция и новия международен път, който свързва окръзите Смолян и Ксанти. Тази транснационална връзка между двете страни, членки на ЕС, дава възможност за осъществяване на междукултурни контакти и обмен на традиции, обичаи и фолклор от Тракия и Родопите.

Обхват:
1. Ежегодно организиране и провеждаме през м. февруари (Месни заговезни) Среща на кукерските групи - "Старците на пус".
2. Възраждане на традиционната Родова среща на с. Орехово, като тя се утвърди в постоянен Празник на селото, който да се провежда ежегодно през последната събота и неделя на м. юли и има национален и международен характер. Празникът ще преминава под мотото „ВРЕМЕ ЗА ЕДИНЕНИЕ”.
3. В духа на есенните празници на плодородието да се създаде традиция за организиране и провеждане на характерен местен именен Празник на ореха, който да се провежда в началото на м. септември.

В отделните прояви могат да взимат участие танцови и инструментални състави, вокални групи и индивидуални изпълнители от страната и чужбина.

Проектът дава възможност в дългосрочен план да се включи местното население в нов вид дейности и се разшири неговия поминък.